نوشته‌هایی با برچسب "صداقت چیست"

 صداقت چیست صداقت چیست

صداقت چیست. 1. با خود صداقت داشته باشید. آنگاه همچون چرخه ی طبیعی فرا رسیدن روز از پی شب ، خواهید دید که با دیگران نیز نمی توانید صادق نباشید. 2. صداقت نخستین بخش کتاب عشق است. 3. آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کند تا آنچه می گویید. 4. چه بهتر که ناموفق باشیم با افتخار ، ولی موفق نباشیم با دروغ و تقلب. 5. ضرر را بر منفعت غیر مشروع ترجیح دهید ، ضرر تلخ است ولی آنی است ، در حالی که منفعت غیر مشروع وجدان شما را همواره می آزارد. 6. انسان را به لحاظ قدرت اخلاق و روحش مورد قضاوت قرار می دهند. 7. رستگاری تو در عمل دیگران تجلی پیدا نمی کند. ب

 صداقت چیست صداقت چیست

صداقت چیست. 1. با خود صداقت داشته باشید. آنگاه همچون چرخه ی طبیعی فرا رسیدن روز از پی شب ، خواهید دید که با دیگران نیز نمی توانید صادق نباشید. 2. صداقت نخستین بخش کتاب عشق است. 3. آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کند تا آنچه می گویید. 4. چه بهتر که ناموفق باشیم با افتخار ، ولی موفق نباشیم با دروغ و تقلب. 5. ضرر را بر منفعت غیر مشروع ترجیح دهید ، ضرر تلخ است ولی آنی است ، در حالی که منفعت غیر مشروع وجدان شما را همواره می آزارد. 6. انسان را به لحاظ قدرت اخلاق و روحش مورد قضاوت قرار می دهند. 7. رستگاری تو در عمل دیگران تجلی پیدا نمی کند. ب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه