قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان

قواعدی بیستگانه جهت آرامش روح و روان

آرامش

قواعدی که همه به آن نیاز دارند و زندگی بدون آن مزه ای ندارد .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 2 با یقین و إطمینان مؤمن باش . و تنها شعارت را خشنودی پروردگار قرار بده .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 3 هدف را فراموش نکن ، وسرآغاز اعمالت را نیت صادق قرار بده .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 4 با آرامش بخواب ، و آن را پشتیبانه ای برای بیداری بگذار .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 5

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 6 در امورات زندگی با احتیاط عمل کن ، تا هیچ وقت با شکست روبرو نشوید .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 7 نفس خود را بر کار مورد نظر آموزش بده ، وبا جدیت آن را إجرا کن .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 8 قلبت را با ترازوی ربانی میزان کن .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 9 در تمام زمینه ها مادیات را وسیله قرار بده ، و وسیله را با هدفهای فاسد معیوب نساز .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 10

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 11 دستورات پنچگانه زیر را رعایت کن !

1- باید بفهمم.

2- باید شروع کنم .

3- باید برنامه ریزی کنم .

4- باید دست به کار شوم .

5- باید ادامه دهم.

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 12

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 13 شخصیتت را با چهار عنصر اصلی پرورش بده !

1- روح و روان : با عبادت و استقامت .

2- نفس و درون : با تزکیه و تهذیب .

3- عقل و اندیشه : با اندیشه و تدبر .

4- جسم : با ورزش و تمرین .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 14

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 15 دقت و مهارت را پشتیبانه ای برای تولیداتت قرار بده .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 16 در رویارویی با ستم و سختیها ، صبر و شکیبایی را پیشه کن .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 17در ارتباط با دیگران ، واقعیت و گذشت را شعار خود فرار بده .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 18 در مسیر دوستی ، با کسی که به تو اطمینان دارد ، دوست صمیمی و راستگو باش .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 19

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 20 حقوق هرکسی را به اندازه شایستگی اش رعایت کن .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 21 اعتراف به اشباه فضیلت است ، این فضیلت را از دست نده ، زیرا ضررمند دنیا و آخرت می شوید .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 22 اطلاعات مورد نیاز را به دست آور ، و در سرآغاز کار توانایی خود را فراموش نکن .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 23 به بازی و سرگرمی اقدام کن ، اما از حد تجاوز نکند .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 24

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 25 از خستگی دور از اندازه خود داری کن ، هرچند منجر به کاهش تولید شود .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 26 از عواملی که موجب از دست دادن شخصیت ، عقیده و مادیات می گردد ، پرهیز کن .

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان - تصویر 27 از همان سرآغاز کار به سرأنجام آن نیز اندیشه کن .

<a href="http://success24.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-960" ><strong>آرامش روح و روان</strong></a>, سلامت <a href="http://success24.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-960" ><strong>آرامش روح و روان</strong></a>, مومن بودن, فراموش نکردن هدف,نیت صادق, جدیت در کار <a href="http://success24.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-960" ><strong>آرامش روح و روان</strong></a>, سلامت <a href="http://success24.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-960" ><strong>آرامش روح و روان</strong></a>, مومن بودن, فراموش نکردن هدف,نیت صادق, جدیت در کار
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه