نخستین گام در پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشتن دیگران .

* با بدان نیکی کن تا از بدی آنها جلوگیری کنی . " حضرت علی ( علیه السلام ) "

 

* نخستین گام در پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشتن دیگران . 

 

* سخن را زیوری جز راستی نیست . " جامی "

 

* به آنچه که باور داشته باشید و در ذهن مجسم کنید می توانید برسید . "  وینسنت پیل  "

 

* اشتباه را تصحیح نکن ، خود اشتباه دیگری است ." کنفوسیوس "

 

* برای یافتن یک ایده طلایی اول باید صدهاایده معمولی را مورد ارزیابی قرار داد .  

 

* وعده ای نده که نتوانی به آن وفا کنی . " حضرت علی ( علیه السلام ) "

 

* چرا باید افسوس کارهایی را که ساده بودند ولی انجامش ندادید ، بخورید ؟؟ "بلیوو " 

 

* استاد پرورنده روان است و پدر و مادر پرورنده جان . " قابوسنامه " 

 

* هیچ چیز محترم تر از یک قلب شاکر و سپاسگذار نیست . " سنکا " 

 

* هرگز ترشرو و بدخو مباش . 

 


با عضویت در اینجا 3000 تومان جایزه بگیرید !

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و ��دمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه