سلامت-هميشه شنيده مي‌شد که روان‌پزشکان و کارشناسان، افراد را به داشتن اعتماد به نفس و احساس اعتماد به نفس بالا تشويق مي‌کنند اما مطالعات اخير نشان داده‌اند که ممکن است دست

هميشه شنيده مي‌شد که روان‌پزشکان و کارشناسان، افراد را به داشتن اعتماد به نفس و احساس اعتماد به نفس بالا تشويق مي‌کنند اما مطالعات اخير نشان داده‌اند که ممکن است دست يافتن به اين اعتماد به نفس بالا، به هر قيمتي، چندان هم چيز خوبي نباشد...
تحقيقات جديد روان‌پزشکان نشان داده است که کساني که داراي اعتماد به نفس بالا اما شکننده و آسيب‌پذير هستند در مقايسه با کساني که اعتماد به نفس کمتر اما شخصيت پايدارتري دارند در مواجهه با انتقادات واکنش‌هاي شديدتري نشان مي‌دهند. 
نتايج اين مطالعات که در مجله «شخصيت»، يک مجله تخصصي روان‌پزشکي، منتشر شده است در واقع ابعاد گسترده‌تري از اعتماد به نفس را توضيح داده است.
دکتر مايکل‌کرنيس، استاد دانشگاه جورجيا در آمريکا مي‌گويد: «انواع مختلفي از اعتماد به نفس وجود دارد و در اين مطالعه متوجه شديم کساني که اعتماد به نفس بالا اما شکننده و سطحي دارند بهتر است اصلا اعتماد به نفس نداشته باشند.» او علت اين مساله را اين‌طور توضيح مي‌دهد: «کساني که داراي اين نوع اعتماد به نفس هستند، يک رفتار جبراني براي مقابله با انتقادات پيش مي‌گيرند که در آن به طور اغراق‌آميزي علاقه به دفاع از خود و توانايي‌هاي خود و همچنين بيان ارزش‌هاي فردي‌شان دارند.» به گفته اين روان‌پزشک، نتايج اين مطالعات به هيچ‌وجه داشتن اعتماد به نفس را که لازمه احساس خوشحالي و موفقيت و همچنين پيشرفت در زندگي است، رد نمي‌کند بلکه فقط جنبه‌هاي ديگري از اين وضعيت شخصيتي را مشخص مي‌کند.
به‌طور کلي، افراد داراي اعتماد به نفس بالا و شخصيت مطمئن، يک «من حقيقي» از خود را به ديگران نشان مي‌دهند. آنها به طور کلي خوشحال‌ترند و خودشان را با نقطه‌ضعف‌هايشان قبول دارند اما افراد داراي اعتماد‌به‌نفس بالا با شخصيت شکننده، اغلب روز به روز يا حتي در طول روز روحيه‌شان تغيير مي‌کند و اگر تاييد مداوم از خودشان يا ديگران دريافت نکنند احساس مي‌کنند ارزش‌هاي وجودي‌شان کم شده است.
دکتر کرنيس و همکارانش اين مطالعه را روي 100 دانشجو و بعد از انجام يک ارزيابي کلي رواني و احساس رضايت از زندگي و همچنين اعتماد به نفس، به اين صورت انج��م دادند که از آنها خواستند واکنش‌‌شان را در چند موقعيت مختلف توضيح دهند. افرادي با شخصيت مطمئن و اعتماد به نفس بالا، در مواقع انتقاد کمتر موضع دفاعي داشتند و در مقابل، افراد داراي شخصيت شکننده کلمات تندتري را به کار برده بودند. علاوه بر نکات فوق روان‌پزشکان متوجه شدند که به‌طور کلي کساني که در مواجهه با انتقادات يا موقعيت‌هاي رقابتي کلمات تندتري به کار مي‌برند يا واکنش دفاعي کلامي‌شان شديدتر است، احساس رضايت از زندگي کمتري دارند و يا از نظر وضعيت رواني متزلزل‌ترند.
از نظر روان‌پزشکان، بين دانشجويان شرکت‌کننده در اين تحقيق، افرادي که دفاعي‌تر برخورد کرده بودند، بيشتر اين سوالات و پرسش‌هاي مطرح شده را تهديدي عليه ارزش‌هاي شخصي خود و اعتماد به نفس‌شان قلمداد کرده بودند و به همين دليل واکنش جبراني آنها براي بيان بيشتر خودشان، خارج از کنترل و اغراق شده بوده است

که ممکن است دست يافتن به اين اعتماد به نفس بالا، به هر قيمتي، چندان هم چيز خوبي نباشد...
تحقيقات جديد روان‌پزشکان نشان داده است که کساني که داراي اعتماد به نفس بالا اما شکننده و آسيب‌پذير هستند در مقايسه با کساني که اعتماد به نفس کمتر اما شخصيت پايدارتري دارند در مواجهه با انتقادات واکنش‌هاي شديدتري نشان مي‌دهند. 
نتايج اين مطالعات که در مجله «شخصيت»، يک مجله تخصصي روان‌پزشکي، منتشر شده است در واقع ابعاد گسترده‌تري از اعتماد به نفس را توضيح داده است.
دکتر مايکل‌کرنيس، استاد دانشگاه جورجيا در آمريکا مي‌گويد: «انواع مختلفي از اعتماد به نفس وجود دارد و در اين مطالعه متوجه شديم کساني که اعتماد به نفس بالا اما شکننده و سطحي دارند بهتر است اصلا اعتماد به نفس نداشته باشند.» او علت اين مساله را اين‌طور توضيح مي‌دهد: «کساني که داراي اين نوع اعتماد به نفس هستند، يک رفتار جبراني براي مقابله با انتقادات پيش مي‌گيرند که در آن به طور اغراق‌آميزي علاقه به دفاع از خود و توانايي‌هاي خود و همچنين بيان ارزش‌هاي فردي‌شان دارند.» به گفته اين روان‌پزشک، نتايج اين مطالعات به هيچ‌وجه داشتن اعتماد به نفس را که لازمه احساس خوشحالي و موفقيت و همچنين پيشرفت در زندگي است، رد نمي‌کند بلکه فقط جنبه‌هاي ديگري از اين وضعيت شخصيتي را مشخص مي‌کند.
به‌طور کلي، افراد داراي اعتماد به نفس بالا و شخصيت مطمئن، يک «من حقيقي» از خود را به ديگران نشان مي‌دهند. آنها به طور کلي خوشحال‌ترند و خودشان را با نقطه‌ضعف‌هايشان قبول دارند اما افراد داراي اعتماد‌به‌نفس بالا با شخصيت شکننده، اغلب روز به روز يا حتي در طول روز روحيه‌شان تغيير مي‌کند و اگر تاييد مداوم از خودشان يا ديگران دريافت نکنند احساس مي‌کنند ارزش‌هاي وجودي‌شان کم شده است.
دکتر کرنيس و همکارانش اين مطالعه را روي 100 دانشجو و بعد از انجام يک ارزيابي کلي رواني و احساس رضايت از زندگي و همچنين اعتماد به نفس، به اين صورت انجام دادند که از آنها خواستند واکنش‌‌شان را در چند موقعيت مختلف توضيح دهند. افرادي با شخصيت مطمئن و اعتماد به نفس بالا، در مواقع انتقاد کمتر موضع دفاعي داشتند و در مقابل، افراد داراي شخصيت شکننده کلمات تندتري را به کار برده بودند. علاوه بر نکات فوق روان‌پزشکان متوجه شدند که به‌طور کلي کساني که در مواجهه با انتقادات يا موقعيت‌هاي رقابتي کلمات تندتري به کار مي‌برند يا واکنش دفاعي کلامي‌شان شديدتر است، احساس رضايت از زندگي کمتري دارند و يا از نظر وضعيت رواني متزلزل‌ترند.
از نظر روان‌پزشکان، بين دانشجويان شرکت‌کننده در اين تحقيق، افرادي که دفاعي‌تر برخورد کرده بودند، بيشتر اين سوالات و پرسش‌هاي مطرح شده را تهديدي عليه ارزش‌هاي شخصي خود و اعتماد به نفس‌شان قلمداد کرده بودند و به همين دليل واکنش جبراني آنها براي بيان بيشتر خودشان، خارج از کنترل و اغراق شده بوده است

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه